CFO Konsult OÜ

Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid

Planeeritavad muudatused raamatupidaja töös 2016

Audiitorbüroo Rödl & Partner Audit OÜ juht ja vandeaudiitor Mart Nõmper teeb kokkuvõtte uuel aastal planeeritavatest või jõustuvatest muudatustest, mis mõjutavad raamatupidajate tööd.

Halduskoormuse vähendamiseks jõustuvad tõenäoliselt 01.01.2016 ja hiljem algavatele aruandlusperioodidele raamatupidamisseaduse muudatused, mille järgi hakatakse aruandekohustuslasi jagama suurteks, keskmisteks, väikesteks ja mikroettevõtjateks. Oluline aruandluse lihtsustamine puudutab just mikro- ja väikeseid ettevõtjaid, kes senise nelja põhiaruande asemel peavad koostama ainult kaks põhiaruannet – bilansi ja kasumiaruande – ning mõned lisad. Lubatud on seadusest tulenevate miinimumnõuete asemel rohkemate lisade koostamine ja info avalikustamine.

Muutused seisavad ees ka taksonoomias, sisu ja vormi poolest ehk suurim on plaan lubada esitada bilanssi ka kasvava likviidsuse järjekorras ehk siis alustades põhivara ja omakapitali kirjetega.

Konsolideeritud aruannete koostamise piir seotakse lahti praegusest ülevaatuse piirist ning konsolideerimiskohustusest plaanitakse vabastada väikesed konsolideerimisgrupid (käive 8 MEUR, varad 4 MEUR, töötajaid 50) ning ka juhul kui konsolideeritavat üksust hoitakse üksnes edasimüügi eesmärgil või ei ole konsolideerimiseks vajalikku teavet võimalik hankida ebamõistlike kulutuste või tarbetu viivituseta. Juhul kui konsolideeritud aruanne ei ole koostatud, sest vähemalt 90% emaettevõttest kuulub EU-s registreeritud omanikule, kes koostab ja avalikustab konsolideeritud aruande, siis tuleb see välisriigis esitatud konsolideeritud aruanne esitada ka Eesti äriregistrile 6 kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates, ning, kohustusliku audiitorkontrolli korral, ühes audiitori arvamusega.

Auditi ja ülevaatuse piirmäärad tõusevad. Auditi piirmäärad tõenäoliselt kahekordistuvad, ülevaatuse piirmäärad tõusevad tõenäoliselt 60% võrra. Endiselt mõõdetakse kohustuse täitmisel kolme kriteeriumit. Ülevaatus on kohustuslik, kui minimaalselt kaks näitajat ületavad piirmäärasid: varad 0,8 MEUR, müügitulu 1,6 MEUR, töötajaid 24. Audit  on kohustuslik, kui minimaalselt 2 näitajat ületavad piirmäärasid: varad 2 MEUR, müügitulu 4 MEUR, töötajaid 60. Ning endiselt tuleb audit või ülevaatus tellida juhul kui üks kriteerium ületab kolmekordset eeltoodud piirmäära. Kuna muudatus tehakse audiitortegevuse seadusesse, siis äriseadustikust tulenev aktsiaseltside auditeerimiskohustus jääb alles.

Lihtsustatakse ja kaasajastatakse nõudeid raamatupidamise algdokumendi sisule, vormile, rekvisiitidele, säilitamisele. Uuendatakse erialaterminoloogiat, muu hulgas kaob ära Eesti hea raamatupidamistava ja asemele tuleb Eesti finantsaruandluse standard.

Raamatupidamisseaduse muudatused tingivad muudatused ka Raamatupidamise Toimkonna juhendites, eelkõige juhendites RTJ 2 – Nõuded esitusviisile ja RTJ 15 –  Lisades avalikustatav informatsioon. Väiksemaid muudatusi on veel ning mõned muudatused on kaalumisel. Kõige parema ja värskema ülevaate saate alati uuenenud Raamatupidamise Toimkonna koduleheltwww.easb.ee

Väiksemate pakendiettevõtjate halduskoormus väheneb läbi plaanitava kohustusliku pakendiauditi piirmäära tõstmise juba 2015. aasta kohta koostatavatele pakendiaruannetele viiele tonnile aastas. Lisaks pikeneb tõenäoliselt auditeeritud pakendiaruannete pakendiregistrisse esitamise tähtaeg 30. juunilt 1. septembrile.

Allikas: raamatupidaja.ee 

Comments are closed.