CFO Konsult OÜ

Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid

Äriplaanide koostamine

Äriplaani koostamise vajadus võib tuleneda erinevatest põhjustest. Esmane äriplaan on eelkõige vajalik äriga alustavale ettevõtjale endale, et olla kindel, kas tema äriidee tulu toodab. Samuti võib äriplaani vaja minna krediidiasutuse jaoks suuremamahuliste investeeringute tegemisel krediidi taotlemiseks. Ettevõtte arengut toetavad asutused tahavad samuti näha äriplaani.

Põhimõtteliselt võib äriplaan olla üles ehitatud järgmiselt:

Lühikokkuvõte

Üldised andmed

1. Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid

2. Senise tegevuse analüüs

3. Ärikeskkonna analüüs

4. SWOT ja strateegia

5. Toode/teenus, turg ja konkurents

6. Turustamine

7. Juhtimine ja personal

8. Põhiprotsess (tootmise või teeninduse protsess)

9. Finantsprognoosid

10. Finantsanalüüs

11. Riskianalüüs

 Ülaltoodud loetelus peatükk 1 on kogu planeerimise aluseks. Äritegevust planeeritaksegi selles peatükis esitatud visiooni ja eesmärkide saavutamiseks.

Peatükid 2 ja 3 on SWOT analüüs, millest kokkuvõte tehakse peatükis 4. SWOT- analüüsi kasutatakse strateegia valimiseks (peatükk 4), ja riskianalüüsi sisendina (peatükk 10).

Kui peatükis 4 valitakse üldine strateegia, siis peatükkides 5 – 9 kirjutatakse see strateegia lahti erinevate äritegevuse aspektide jaoks.

Peatükis 5 kirjeldatakse tooted ja teenused ning planeeritakse nende arendamist; kirjeldatakse olemasolevat ja potentsiaalset turgu ning seal tegutsevaid konkurente. Tuuakse välja konkurentsieelis. Sellest peatükist saab äriplaani kasutaja kinnituse, kui palju ja millise hinnaga on võimalik antud toodet või teenust kirjeldatud turgudel konkurentidega võisteldes müüa. Seega annab see peatükk finantsprognoosidesse müügiprognoosi.

Peatükis 6 planeeritakse turundustegevused ja jaotuskanalid toote või teenuse turustamiseks. Koostatakse turunduseelarve, mis finantsprognoosides kulude poolele kantakse.

Peatükis 7 planeeritakse personali vajadus, prognoositakse palgatasemed, juhtimiskulud, motivatsioonisüsteemide rakendamine, koolitus ja kõik muu töötajatega seonduv. See peatükk annab finantsprognoosidesse personali- ja juhtimiskulud.

Peatükis 8 planeeritakse tootmistegevus või teenuse osutamine. Kalkuleeritakse tootmise või teenuse osutamise omahind, tehakse seadmete hankimise plaan. See peatükk annab finantsprognoosidesse tooraine, materjalide, komponentide kulu, aga ka tootmispinna kasutamisega seotud kulud (elekter, soojus, side jms) ning investeeringu suuruse tootmisseadmetesse.

Peatükk 9 võtab peatükkide 5-8 rahalised väljundid kokku kasumi, rahavoo ja bilansside prognoosides. Hiljemalt seda peatükki koostades saab selgeks, kas äri on kasumlik või mitte. Et olla kindel ettevõttesse tehtava investeeringu tulususes, tehakse peatükis 10 ka tasuvusanalüüs.

Peatükis 11 hinnatakse riske, mille põhjal viiakse eelnevatesse peatükkidesse sisse ennetavad tegevused või planeeritakse alternatiivsed tegevused juhuks, kui mõni risk realiseeruma peaks. Riskianalüüs võimaldab ettevõtjal või investoril kriitilisemalt hinnata investeeringu tasuvusarvutusi.